Aktuality

Dne 21.9.2020 se uskutečnilo v Praze jednání Rady SÚ, kterého se zúčastnil náš předseda výboru Martin Sýkora.

V tento den náš Svaz účetních Karlovy Vary oslavil 28. výročí od svého založení. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho vzniku.

--------------------------------------------------
ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU!!!

Od 10.12.2018 máme nový bankovní účet
u Komerční banky a.s.
číslo účtu: 115-8472540247/0100
Původní účet je zrušený!


--------------------------------------------------
Upozorňujeme členy SÚ K.Vary na povinnost uhrazení
 členského příspěvku za rok 2019 do 31.3.2019 ve výši 400,-Kč/rok
a
pojištěné zaměstnance u GrECo
o platbu pojistného a poplatku
ve výši 350,-Kč/rok !

Nezaplacením členského příspěvku zaniká také členství v SÚKV, z.s.
a nárok na zvýhodněné pojistné!
--------------------------------------------------

Těšíme se na setkání s Vámi při našich seminářích.


--------------------------------------------------

Dne 1.1.2016 došlo s ročním zpožděním k přeměně

Svazu účetních odštěpením.

Z původních základních organizací vznikly

samostatné spolky, které jsou právními nástupci

původních krajských organizací zaniklých

bez likvidace.

Svaz účetních Karlovy Vary, z.s. má příponu za svým jménem “z.s.“ tzn. zapsaný spolek

a obdržel nové IČ.

Sídlo, kontakty, vedení a náplň činnosti zůstaly

beze změny.
--------------------------------------------------

Dne 25.11.2014 oslavil Svaz účetních 45. výročí od svého založení. Oslava se konala na Vltavě, na palubě vyhlídkové lodi Europa. Popřát mnoho úspěchů do dalších let přišli také zástupci MF ČR, KAČR, KDPČR, NÚR, VŠE Praha a další.
--------------------------------------------------
Dne 18.11.2014
se sešel výbor SÚKV z.s
. a tajnou volbou potvrdil předsedu, místopředsedu a tajemníka ve svých funkcích.
--------------------------------------------------
Dne 3.11.2014 sněm SÚ schválil přeměnu SÚ rozštěpením
na Spolky a Svaz.
Svaz účetních Karlovy Vary nese nyní název Svaz účetních Karlovy Vary z.s. (z.s.=zapsaný spolek) a čeká na své nové IČ ze spolkového rejstříku.
SÚKV z.s. podal přihlášku za člena Svazu účetních ČR z.s.
--------------------------------------------------
Dne 21.10.2014 členská schůze SÚKV schválila nové stanovy spolku, potvrdila stávající členy ve výboru, zrušila se vznikem spolku revizní komisi a zvolila delegáta na sněm-M.Sýkoru.
--------------------------------------------------
Dne 21.10.2014 od 17:00 hodin v Obchodní akademii v KV se uskuteční členská schůze SÚKV, aby projednala přeměnu SÚKV na spolek a zvolila delegáta SÚKV na sněm v Praze, konaný dne 3.11.2014. Schůze má dále za úkol schválit nové stanovy spolku SÚKV, potvrdit členy výboru ve svých funkcích a vzít na vědomí ukončení činnosti RK po přeměně občanského sdružení na spolek.

--------------------------------------------------

Od února do září 2014 se konala celkem čtyři společná jednání organizačních jednotek SÚ včetně sněmu SÚ, kdy v únoru sněm uložil hlavnímu výboru v Praze připravit SÚ na přeměnu občanského sdružení na spolky v souvislosti s novým Občanským zákoníkem (NOZ) a to rozštěpením, kdy z každé základní organizace vznikne samostatný spolek a z „matky v Praze“ vznikne svaz, do kterého se spolky následně přihlásí již plně nezávislé.

Na třech dalších jednáních zástupci organizačních jednotek projednávali předložené materiály z Prahy za přítomnosti právníka Mgr.Tomáše Hrdiny z Brna, který dohlížel na soulad navrhovaných úprav a změn v dokumentech s NOZ.

Výsledkem jsou konečné podoby materiálů, určené k předložení sněmu dne 3.11.2014 ke schválení a tím k potvrzení přeměny SÚ na spolky a svaz.

--------------------------------------------------

   
Dne 29.1.2014 se konala členská schůze SÚKV s programem mj. zvolit delegáta na sněm SÚ v roce 2014, doplnit revizní komisi a vypořádat se s dlouhodobě neplatícími členy.

Výsledek:
- na sněm SÚ řešící uspořádání SÚ podle nového OZ byl delegátem zvolen předseda M.Sýkora
,
- do revizní komise SÚKV byli dovoleni D.Jirkovská
-člen, J.Mandelíčková-člen. Předsedou se stal R.Grahsberger.

Děkujeme odcházející Ing.J.Matyščákové,
- členská schůze rozhodla ukončit členství  a vyřadit z evidence všechny členy, kteří po dobu minimálně čtyř let nezaplatili členský příspěvek ani přes výzvy (15osob).

 

Výbor SÚKV upozorňuje své členy, že v případě nezaplacení členského příspěvku nejen osobou pojištěnou prostřednictvím SÚKV, bude následující rok automaticky ukončeno členství v SÚKV a vyřazena z evidence s informací pro pojišťovnu, která pro neplnění podmínek zvýhodněného pojištění ukončí již nečlenu SÚKV pojistnou smlouvu!  
--------------------------------------------------
Upozorňujeme členy SÚ K.Vary na povinnost uhrazení
 členského příspěvku za rok 2014 do 31.3.2014 a pojištěné zaměstance
u GrECo o platbu pojistného!


--------------------------------------------------

Na podzim 2013 byla zahájena jednání s hlavním výborem SÚ o způsobu přechodu Svazu účetních do nového roku 2014 v souladu s novým občanským zákoníkem, dle požadavků ZO o samostatnost a současně při zachování členství v novém Svazu účetních při zachování kontinuity s minulostí. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí o svolání dvou sněmů v roce 2014, které dají hlavnímu výboru mandát provést takové úpravy stanov, které budou v souladu s novým občanským zákoníkem a které umožní přechod k plnému osamostatnění jednotlivých regionálních organizací  s bezprostředním vstupem do transformovaného Svazu účetních.  
--------------------------------------------------
Dne 15.10.2014 byl zahájen rekvalifikační kurz účetnictví podle nové akreditace.

--------------------------------------------------
Dne 12.3.2013
byla slavnostně předána osvědčení úspěšným účastníkům rekvalifikačního kurzu účetnictví, který se konal v období od 16.10.2012 do 26.2.2013.

Gratulujeme
--------------------------------------------------

Dne 28.2.2013 získal SÚKV od MŠMT novou akreditaci pro pořádání  rekvalifikačních kurzů účetnictví.

--------------------------------------------------
Dne 27.2.2013 se v Praze konala porada zástupců organizačních jednotek Svazu účetních na téma přeměna Svazu účetních po novele občanského zákoníku od roku 2014. Za náš SÚKV se zúčastnil předseda M.Sýkora. Účastníci jednání se shodli na prioritě zachování celistvosti Svazu účetních a na principu nezávislosti a samostatnosti každé organizační jednotky. O přesném uspořádání bude muset rozhodnout sněm na základě dalších podrobných jednání a po znalosti skutečného právního výkladu nového občanského zákoníku. Bude nutné v tomto směru také upravit stávající stanovy.

--------------------------------------------------

Plán revizní komise SÚKV pro rok 2013:

- kontrola hospodaření SÚKV v roce 2012

- kontrola členské základny a plnění základních povinností členů SÚKV zejména placení členských příspěvků.
--------------------------------------------------
Upozorňujeme členy SÚ K.Vary na povinnost uhrazení
 členského příspěvku za rok 2013 do 31.3.2013!

--------------------------------------------------
Odkaz „Zajímavé nabídky“ obsahuje nově obsah aktuálních Metodických aktualit a jedno vybrané téma
--------------------------------------------------


Nové akce v odkazu „Semináře“!!!

------------------------------------
Dne 4.10.2011 zahájil SÚ K.Vary rekvalifikační kurz účetnictví

 na základě akreditace MŠMT ČR a proběhla uzávěrka přihlášek. Kurz byl ukončen 31.1.2012. Přihlášení absolventi ke zkouškám je úspěšně složili. Gratulujeme.

-----------------------------------------------
Od května 2011 nabízíme s ČSOB pojišťovnou a.s.
výhodnější ceny za pojištění odpovědnosti účetních OSVČ.
Navíc byla doplněna kategorie „Limit pojistného“
o  200tis.Kč.
Více v odkazu „Ceník pojištění“

-----------------------------------------------

Dne 9.5.2011 se uskutečnil seminář na téma DPH v roce 2011 – praktická problematika po novele zákona s Ing. Václavem Bendou.

Děkujeme za Vás zájem.

-----------------------------------------------
Dne 24.2.2011 se v Praze uskutečnil volební sněm
Svazu účetních.

Do hlavního výboru byli zvoleni:

Ing. Jana Pilátová (volbou členy HV – prezidentka),
Prof.Ing
.
Lilia Dvořáková, CSc.  –víceprezidentka
,
Martin Petr – víceprezident
a členové: Bc. Jana Nováková, Ing. Karel Smetana,
Ing. Alice Šrámková,FCCA a Ing. Bc. Magdaléna Králová,
do revizní komise: Ing. Dana Tyralová – předsedkyně
a členové: Ing. Vladimíra Jordová, Ing. Jaroslava Steinerová,
Radek Húska a Ing. Zdeňka Vlčková.
Volebním sněmem byly také schváleny dílčí úpravy stanov SÚ
v plném textu viz hlavní strana našich webovek.
 --------------------------------------------------

Zápis  z  členské schůze Svazu účetních Karlovy Vary konané dne 17.02.2011 v učebně Obchodní akademie Karlovy Vary od 16:00 hodin.
 

Přítomní: Ing. Náhlovská Ph.D.J,,Ing. Lerchová S., Sýkora M., Ing. Bunda J., Ing. Matyščáková J., Grahsberger R., Barteová E., Mandelíčková J.,Heklová V., Tintěrová J., Ing. Černá I.


Program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Projednání a schválení jednacího řádu
 4. Návrh a volba volební komise
 5. Návrh delegáta na sněm SÚ konaný dne 24.02.2011 v Praze
 6. Volba delegáta
 7. Informace ze Svazu účetních HV
 8. Usnesení
 9. Závěr
   
 1. Členskou schůzi svolanou výborem ZO SÚ KV zahájil předseda Martin Sýkora v 16:05 hodin přivítáním přítomných a z důvodu neúčasti nadpoloviční většiny (účast 11ti členů z 21) předseda po dohodě s výborem členskou schůzi ukončil a na 16:20 svolal schůzi náhradní.
 2. V 16:20 zahájil předseda Martin Sýkora náhradní schůzi a dal hlasovat o předloženém programu.
  Přítomní členové SÚ KV předložený program jednomyslně přijali
  .
 3. Členy SÚ KV byl přijat a schválen předložený jednací řád.
 4. Předseda předložil návrh volební komise ve složení Ing. Jitka Náhlovská Ph.D. a Roland Grahsberger a dal o návrhu hlasovat. Přítomní členové SÚKV schválili navržené kandidáty jednomyslně.
 5. Předseda M.Sýkora se obrátil s dotazem na přítomné, kdo by měl zájem se zúčastnit sněmu SÚ v Praze dne 24.02.2011. Pro tento sněm byl hlavním výborem SÚ zvolen klíč 1:100 – tedy jeden delegát na započatých 100 členů v ZO. Přihlásil se pouze předseda M.Sýkora, ostatní odmítli z důvodu nevhodného načasování ve vztahu k účetním a daňovým povinnostem.
 6. Veřejným hlasováním přítomní jednomyslně schválili M.Sýkoru za delegáta na sněm v Praze dne 24.2.2011.
 7. M.Sýkora informoval přítomné o současné situaci ve Svazu účetních o jeho aktivitách, uzavření smluv o spolupráci s firmami Data Labs s.r.o.-zachraňující data na pevných médiích, Dignita s.r.o. – nabízející komunikační sw s dat. schránkami a Video Office s.r.o.- nabízející e-learning k používání MS balíků
  Dále informoval přítomné o aktivitách SÚ KV – ukončení rekval.kurzu se 100% úspěšností účastníků u zkoušek.
  Plán činnosti pro rok 2011: uspořádání semináře o DPH dne 9.5.11 s Ing.Bendou a na podzim opět otevření rekval.kurzu. Funkční a obnovované vlastní webové stránky SÚKV apod. Hospodaření v roce 2011 bude vyrovnané.
 8. Usnesení:

a) řádná členská schůze se pro neúčast nadpoloviční většiny byla ukončena,

b) náhradní členská schůze zahájena v 16:20 hodin tamtéž,

c) členská schůze zvolila M.Sýkoru za svého delegáta na sněm SÚ konaný dne 24.02.2011 v Autoklubu ČR, Praha 1,

d) členská schůze vzala na vědomí a schválila plán činnosti SÚ K.Vary na rok 2011 a přijala plán hospodaření roku 2011.

 

9. Závěrem předseda popřál všem přítomným hodně zdraví a úspěchů v jejich další práci zejména s ohledem na blížící se vlny změn předpisů, se kterými každý z nás denně pracuje.
 

Karlovy Vary, 20.02.2011

--------------------------------------------------------

Dne 25.1.2011 byl ukončen rekvalifikační kurz účetnictví

a úspěšní absolventi závěrečných zkoušek obdrželi

„Osvědčení o rekvalifikaci“ – gratulujeme všem třinácti absolventům

a děkujeme lektorkám za perfektní přípravu

--------------------------------------------------------

Dne 11.1.2011 se v Obch. akademii uskutečnily semináře na téma

Změny v daních pro rok 2011 od Ing. Silvy Lerchové

a Změny v účetnictví v roce 2011 přednesla Ing. Jitka Náhlovská.

Škoda, že se zúčastnilo pouze 6 zájemců. Snad příště….

--------------------------------------------------------


Výbor Svazu účetních Karlovy Vary
 přeje všem svým členům
 a návštěvníkům této stránky
 příjemně prožité vánoční svátky
 a šťastný nový rok 2011
 v plném zdraví a s dobrými klienty.

--------------------------------------------------------

Dne 1.11.2010 se konal sněm delegátů Svazu účetních, na kterém byly přijaty
 zásadní změny ve stanovách Svazu účetních
a do 28.2.2011 se musí konat volební sněm. 

-----------------------------------------------------------
Zápis  z  členské schůze Svazu účetních Karlovy Vary konané dne 19.10.2010 v učebně Obchodní akademie Karlovy Vary od 16:00 hodin.
 

Přítomní: Ing. Náhlovská Ph.D.J,,Ing. Lerchová S., Sýkora M., Ing. Bunda J., Ing. Matyščáková J., Grahsberger R., Mandelíčková J.,Heklová V., Tintěrová J., Ing. Černá I.

Program:

 1. Přivítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Projednání a schválení jednacího řádu
 4. Návrh a volba volební komise
 5. Návrh delegáta na sněm SÚ konaný dne 1.11.2010 v Praze
 6. Volba delegáta
 7. Informace ze Svazu účetních
 8. Informace o hospodaření SÚ K.Vary
 9. Informace revizní komise
 10. Usnesení
 11. Závěr
   
 1. Členskou schůzi svolanou výborem ZO SÚ KV zahájil předseda Martin Sýkora v 16:05 hodin přivítáním přítomných a z důvodu neúčasti nadpoloviční většiny (účast 9ti členů z 21) předseda po dohodě s výborem členskou schůzi ukončil a na 16:20 svolal schůzi náhradní.
 2. V 16:20 zahájil předseda Martin Sýkora náhradní schůzi a dal hlasovat o předloženém programu.
  Přítomní členové SÚ KV předložený program jednomyslně přijali
  .
 3. Členy SÚ KV byl přijat a schválen předložený jednací řád.
 4. Předseda předložil návrh volební komise ve složení Ing. Jitka Náhlovská Ph.D. a Roland Grahsberger a dal o návrhu hlasovat. Přítomní členové SÚKV schválili navržené kandidáty jednomyslně.
 5. Předseda M.Sýkora se obrátil s dotazem na přítomné, kdo by měl zájem se zúčastnit sněmu SÚ v Praze dne 1.11.2010. Pro tento sněm byl hlavním výborem SÚ zvolen klíč 1:200 – tedy jeden delegát na započatých 200 členů v ZO. Přihlásili se R. Grahsberger s poznámkou, že by v daný termín však mohl mít důležité zatím nepotvrzené jednání v zahraničí a dalším přihlášeným byla Ing. S. Lerchová.
 6. Veřejným hlasováním přítomní jednomyslně schválili oba delegáty s tím, že Ing. S Lerchová bude náhradníkem.
 7. M.Sýkora informoval přítomné o současné situaci ve Svazu účetních o jeho aktivitách a problému kolem odvolání prezidentky, která jej nepřijala, což způsobuje potíže při řešení běžné činnosti Svazu účetních. Dále informoval přítomné o aktivitách SÚ KV – uskutečnění letos již 2. rekval.kurzu a plán na uspořádání semináře. Funkční a obnovované vlastní webové stránky SÚKV apod.
 8. M.Sýkora informoval přítomné o dobrém hospodaření SÚ KV, kdy je SÚ KV opět díky rekval.kurzům v kladném předběžném HV, což by mělo být udrženo až do konce roku.
  Předseda poděkoval všem aktivním členům a zejména lektorkám rekval.kurzu
  za jejich letošní práci pro SÚ KV.
 9. Za revizní komisi byla požádána nová předsedkyně  Ing. J.Matyščáková o podání zprávy o činnosti RK. Přítomní vyslechli výsledky kontroly hospodaření SÚ KV za rok 2009 bez zjištěných nedostatků a zprávu RK přijali.
 10. Usnesení:

a) řádná členská schůze se pro neúčast nadpoloviční většiny byla ukončena,

b) náhradní členská schůze zahájena v 16:20 hodin tamtéž,

c) členská schůze zvolila R.Grahsbergera a náhradníka Ing. Silvii Lerchovou za delegáty ZO SÚ KV na sněm SÚ konaný dne 1.11.2010 v K Centru, Senovážné nám 23, Praha 1,

d) členská schůze přijala zprávu revizní komise o hospodaření roku 2009.

 

11.  Závěrem předseda popřál všem přítomným hodně zdraví a úspěchů v jejich další práci zejména s ohledem   na blížící se vlny změn předpisů, se kterými každý z nás denně pracuje.


Karlovy Vary, 20.10.2010

----------------------------------------------
Rekvalifikační kurz účetnictví
byl zahájen 14.září
2010!
----------------------------------------------
Dne 1.6.2010 byla slavnostně předána Osvědčení
sedmi úspěšným  absolventům rekvalifikačního kurzu.
---------------------------------------------------
SÚ KV dne 1.6.2010 od 9:00 hodin v Obch.akademii
v KV slavnostně předává Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností po úspěšném ukončení jarního rekvalifikačního kurzu účetnictví.
Gratulujeme úspěšným absolventům kurzu!
Poděkování náleží lektorkám,
které bezvadně připravily absolventy
-----------------------------------------------------------
Inzerát:
Všeobecná účetní s 20.letou praxí hlavní účetní
ve státní správě na SW IRES hledá zaměstnání.
Kontakt: maceda@seznam.cz 
----------------------------------------------------------------------
V září 2010 pořádáme další rekvalifikační kurz účetnictví 
více v odkazu „rekvalifikace“.
Již přijímáme přihlášky
------------------------------------------------------------------
Inzerát:
Italský podnikatel s prodejnou luxusních automobilů v K.Varech hledá účetní(ho). Podmínkou je znalost italštiny a AJ. Nabízí atraktivní odměnu.
Kontakt: albert.tosovsky@seznam.cz
------------------------------------------------

Nezapomeňte uhradit členský příspěvek za rok 2010!
------------------------------------------------

Dne 3.2.2010 byl zrušen původní účet Svazu účetních
u České spořitelny!!!!
------------------------------------------------

Dne 26.ledna
2010 byl zahájen rekvalifikační kurz účetnictví.
Kurz pořádáme v Obchodní akademii v K.Varech
od 8:15 hodin
 každé úterý.
-------------------------------------------------

16.12.2009 byl přijat radou zástupců ZO Svazu účetních Etický kodex
 členů Svazu účetních – nejlepší cesta jak zvýšit Vaší prestiž v oboru
 účetnictví u Vašich klientů.
--------------------------------------------------

16.12.2009 byl Komoře certifikovaných účetních odebrán registrační
list a KCÚ se opět stala pobočkou Svazu účetních bez vlastní právní subjektivity.

Ve vztahu k současným členům KCÚ se nic nemění
a jejich základna byla převzata společně se sekretariátem KCÚ.
Do svolání mimořádného sjezdu KCÚ (cca 5/2010) řídí pobočku
zástupci hlavního výboru. Vedení sekretariátu KCÚ zůstalo
beze změny.

-------------------------------------------------------
PF 2010

Výbor ZO Svazu účetních Karlovy Vary
 přeje všem svým členům a partnerům
 pevné zdraví a mnoho úspěchů
 v práci i v osobním životě
po celý rok 2010

----------------------------------------------------
 

12.11.2009 byl založen nový bankovní účet u ČSOB a.s. v pobočce T.G.M., K.Vary.
Číslo účtu je 233582224/0300.
Původní účet bude zrušen do konce listopadu 2009!
-----------------------------------------------------------------
SVAZ ÚČETNÍCH KARLOVY VARY

IČ 18229361
 Zámecký Vrch 390/1, 360 01 Karlovy Vary
Registrován dne 31.8.1992 dle Stanov Svazu účetních, IČ 00571288  jako základní organizace

 

ZPRAVODAJ

Vážené členky, vážení členové!

Přinášíme Vám další informace o dění v naší základní organizaci. Na 1. června 2009 byla svolána řádná členská schůze. Celkem se na schůzi dostavilo devět členů. Protože takový počet je méně než polovina registrovaných členů, nebyla řádná členská schůze usnášeníschopná. Na základě článku 2 jednacího řádu byla řádná členská schůze ukončena a bezprostředně po tomto ukončení byla zahájena schůze náhradní, která je schopna se usnášet většinou přítomných členů.

Schůzi zahájila předsedkyně paní Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D..
Uvedla, že hlavními důvody, proč byla členská schůze svolána je
snaha o oživení činnosti a dále personální změny ve vedení základní organizace. Dalším bodem jednání bylo schválení jednacího řádu a programu schůze. Předložený jednací řád i návrh programu byly schváleny všemi přítomnými členy.

Následovala zpráva o činnosti organizace v roce 2008, kterou přednesla předsedkyně paní Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D.. V minulém roce se organizace zaměřila na vzdělávací činnost. Během roku 2008
se uskutečnily dva rekvalifikační kurzy účetnictví, které organizace pořádá na základě akreditace Ministerstva školství České republiky. Bohužel další vzdělávací akce, které organizace na svých internetových stránkách nabízela, nebylo vzhledem k malému počtu zájemců možno uskutečnit.

Zprávu o hospodaření za rok 2008 přednesla hospodářka organizace paní Ing. Iva Černá. Organizace
v minulém roce hospodařila se ztrátou 57.000 Kč. Člen revizní komise pan Martin Sýkora pak přednesl zprávu revizní komise o provedené revizi účetnictví. Uvedl, že revizní komise zjistila, že účetnictví
je vedeno v souladu s právními předpisy pro vedení účetnictví a hospodaření základní organizace
je v pořádku. Zpráva o hospodaření za rok 2008 byla schválena všemi přítomnými členy.

Dalším bodem programu byla volba orgánů Svazu účetních Karlovy Vary. Nejprve se hlasovalo
o způsobu volby. Všemi zúčastněnými členy byla schválena veřejná volba. Všem členům byl předem zaslán návrh kandidátů do výboru a do revizní komise. Nikdo z přítomných členů nenavrhl doplnění dalších kandidátů. Na základě hlasování bylo rozhodnuto, že se bude hlasovat nejprve o celém výboru najednou a poté o celé revizní komisi najednou. Navržení kandidáti byli schváleni všemi přítomnými členy.

Do výboru Základní organizace Svazu účetních Karlovy Vary byli zvoleni:
· pan Martin Sýkora – předseda,
· paní Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D. – místopředseda,
· paní Ing. Silvie Lerchová – tajemník.

Do revizní komise Základní organizace Svazu účetních Karlovy Vary byli zvoleni:
· paní Ing. Alena Klímová – předseda,
· pan Roland Grahsberger – člen.

V rámci diskuze se přítomní členové shodli na tom, že je třeba do budoucna zlepšit propagaci činnosti základní organizace. Internetové stránky organizace by bylo vhodné častěji aktualizovat tak, aby měli návštěvníci těchto stránek možnost se dozvědět například o dění v naší organizaci,
o výhodách členství ve Svazu účetních, aktuální informace týkající se pojištění, které mají možnost členové Svazu účetních za zvýhodněných podmínek uzavřít.

Vzhledem ke změně v osobě předsedy mění Základní organizace svoji adresu:

Svaz účetních Karlovy Vary, Zámecký Vrch 390/1, 360 01 K.Vary

Zároveň bylo rozhodnuto o zrušení poštovní schránky, kterou organizace hradila České poště. Původní adresa: Základní organizace Svazu účetních Karlovy Vary, P. O. Box 11, 360 20 Karlovy Vary
již nebude platit. Základní organizace Svazu účetních Karlovy Vary má k pořádání rekvalifikačních kurzů účetnictví akreditaci Ministerstva školství avšak pro provádění vzdělávací činnosti je třeba vyřídit také živnostenský list.

V rámci diskuze vystoupil i nový předseda pan Martin Sýkora. Poděkoval všem dosavadním členům orgánů základní organizace za jejich práci. Informoval přítomné členy o jednání VI. řádného sněmu Svazu účetních. Tento sněm byl pro další existenci a činnost Svazu účetních velmi významný, neboť došlo
k zásadním změnám ve vedení Svazu účetních. Na základě následně provedených auditů byla zjištěna řada závažných pochybení předchozího vedení.

Usnesení schůze Svazu účetních Karlovy Vary:

1. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti základní organizace v roce 2008.
2. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2008.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu o revizi hospodaření za rok 2008.
4. Členská schůze zvolila nový výbor ve složení:
· pan Martin Sýkora – předseda,
· paní Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D. – místopředseda,
· paní Ing. Silvie Lerchová – tajemník.
5. Členská schůze zvolila novou revizní komisi ve složení:
· paní Ing. Alena Klímová – předseda,
· pan Roland Grahsberger
– člen.
6. Členská schůze zavazuje nové vedení základní organizace ke zlepšení propagace činnosti základní organizace.
7. Členská schůze ukládá novému vedení základní organizace vyřízení živnostenského oprávnění k provádění vzdělávací činnosti.
8. Členská schůze bere na vědomí zprávu předsedy pana Martina Sýkory o VI. řádném sněmu Svazu účetních.

Znovu připomínáme, že došlo ke změně adresy naší základní organizace:

Svaz účetních Karlovy Vary
Zámecký Vrch 390/1, 360 01 K. Vary

Veškerou korespondenci adresujte na tuto adresu, neboť původní adresa již neplatí.

Všem našim členům přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě, příjemně strávené léto
a těšíme se na setkání s Vámi při našich akcích.

Karlovy Vary 03. 06. 2009


Martin Sýkora                                            Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D.                          Ing. Silvie Lerchová
předseda                                   místopředseda                                                           tajemník
martin.sykora@iol.cz                   nahlovska@volny.cz                                   lerchovasilvie@volny.cz