Etický kodex SÚ

Etický kodex členů Svazu účetních

Pro zvýšení prestiže účetní profese byl dne 16.12.2009 přijat poradou
zástupců základních organizací ETICKÝ KODEX s účinností od 1.ledna 2010.

Plné znění Etického kodexu naleznete v odkazu níže.
Zde se seznámíte se Směrnicí pro vzdělávání:


ETICKÝ KODEX

ČLENŮ SVAZU ÚČETNÍCH

SMĚRNICE PRO KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 

Směrnice pro kontinuální profesní vzdělávání účetních (dále jen “KPV“) stanoví obsahové
a organizační formy tohoto typu vzdělávacího procesu a způsoby jeho realizace. Vychází
z Mezinárodního vzdělávacího standardu IFAC IES č. 7: Program celoživotního vzdělávání
a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti.
 

 

Článek 1

Zaměření a cíle KPV

 

1.1 KPV je jednou z forem komplexní péče o rozvoj účetní profese. Jeho hlavním smyslem
je v duchu Etického kodexu Svazu účetních soustavně prohlubovat a zdokonalovat
odbornou kvalifikaci účetních a zajistit jejich pravidelnou informovanost o aktuálním
vývoji a změnách v oblasti účetnictví i v oborech souvisejících.

1.2 Určujícím prvkem veškeré vzdělávací aktivity v rámci KPV je trvalé úsilí a motivace
k celoživotnímu vzdělávání, s dosažením zejména následujících cílů:

 (a) udržovat a zvyšovat synteticky chápané obecně ekonomické, účetní a daňové
znalosti a odbornou způsobilost účetních, vést je k uplatňování nových postupů
a technik, jejichž cílem je zkvalitnění výkonu účetní profese

(b) napomáhat v rámci profese k efektivnímu poznávání metod a forem výkonu činnosti
účetních používaných ve státech Evropské unie; k tomu zejména prohloubit znalosti
jejich právní úpravy, jakož i postupů vyplývajících z mezinárodních účetních standardů

(c) seznamovat účetní s novými právními předpisy, podávat jejich erudovaný výklad
s ohledem na konkrétní uplatnění, zvyšovat úroveň právního vědomí a trvale rozvíjet
stavovské hodnoty, etiku a postoje účetních

 

 

Článek 2

Organizace, struktura a formy KPV

 

2.1 KPV organizuje a zajišťuje Svaz účetních sám a prostřednictvím svých organizačních
jednotek (základních organizací a Komorou certifikovaných účetních).

2.2 K naplnění stanoveného rozsahu KPV se účetní účastní především vzdělávacích akcí
pořádaných Svazem účetních.

2.3 Do stanoveného rozsahu KPV mohou účetní započítat i svoji účast na jiných
vzdělávacích formách a činnostech za předpokladu, že tyto formy a činnosti budou
z hlediska odborné úrovně - tématickým a obsahovým zaměřením - kvalitativně
srovnatelné s akcemi uvedenými v odstavci 2.2.

2.4 Za jiné vzdělávací formy a činnosti se při plnění podmínek uvedených v odstavci 2.3
považují

 (a) přednášky a semináře pořádané jinými institucemi, zejména odborně spřízněnými
profesními společenstvími a vysokými školami, v rámci jejich programů dalšího profesního
vzdělávání

 (b) vzdělávání formou e-learningu – podmínkou pro zápočet je úspěšné absolvování
závěrečného testu

 

 

Článek 3

Rozsah KPV

 

3.1 Stanovený rozsah KPV činí nejméně 40 hodin v kalendářním roce pro každého člena
Svazu účetních, který se přihlásil k etickému kodexu. V případech, kdy se účetní přihlásí
k etickému kodexu v průběhu kalendářního roku, se KPV úměrně krátí. Účetní musí splnit
10 hodin KPV za každé započaté čtvrtletí.

3.2 Pro každý kalendářní rok je Svaz účetních oprávněn stanovit a vyhlásit tzv. prioritní
vzdělávací témata, a to nejpozději do 31.12. (na následující kalendářní rok). Prioritní
vzdělávací témata jsou povinná a nelze je nahradit žádným jiným tématem. Současně
s prioritním tématem může Svaz účetních stanovit jeho rozsah a lhůtu pro splnění.
Nejsou-li prioritní témata vyhlášena, výběr seminářů je zcela v kompetenci účetního.

 

 

Článek 4

Financování KPV

 

4.1 Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací akcí KPV jsou hrazeny jednotlivými
účastníky. Svaz účetních poskytuje svým členům přiměřenou slevu. Výši této slevy
si stanoví jednotlivé organizační jednotky samostatně.

 

 

Článek 5

Evidence a kontrola KPV

 

5.1 Každý člen Svazu účetních, který je přihlášen k etickému kodexu, potvrzuje svoji
účast na akcích v rámci KPV mateřské organizační jednotce Svazu účetních, a to
nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

5.2 Potvrzení má formu evidenčního záznamu o účasti účetního – vzor je uveden v příloze
této směrnice.

5.3 V případě, že se účetní v daném roce nezúčastní forem KPV ve stanoveném rozsahu,
převádí se počet hodin, jež mu do tohoto rozsahu chybí, do dalšího kalendářního roku
a připočítá se k rozsahu KPV stanovenému pro tento rok.

5.4 V případě, že v daném roce splní účetní více hodin KPV než stanovuje limit, může
započítat plnění v rozsahu 50% nad stanovený limit do následujícího roku, maximálně však
20 hodin.

5.5 Svaz účetních každoročně zpracovává strukturu, zaměření a preference využívaných
forem KPV.

5.6 Disciplinární komise Svazu účetních v rámci svého dohledu na řádný výkon činnosti
účetních kontroluje zapojení účetních do KPV a v konkrétních případech posuzuje, zda se
případná neúčast účetního ve formách KPV neprojevuje negativně v odborné úrovni
a kvalitě jeho práce.

5.7 Účetní, který se dobrovolně přihlásí k etickému kodexu a neplní povinnosti stanovené
touto směrnicí po dobu 2 let, bude vyškrtnut ze seznamu členů Svazu účetních
přihlášených k etickému kodexu. V případě plnění členských povinností členem Svazu
účetních zůstává nadále.

 

 

Článek 6

Účinnost

 

6.1 Tato směrnice byla přijata dne 16.12.2009 a nabývá účinnosti dne 01.01.2010
 

Příloha směrnice

Zde je Vám k dispozici Etický kodex v plném znění a přihláška k Etickému kodexu

 

 

Vzor Osvědčení:
Osvědčení Etický kodex členů Svazu účetních