Podmínky pojištění pro zaměstnance

Podmínky pojištění pro zaměstnance

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Rozsah pojištění
Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli.
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením
povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jedná se o porušení
povinností, které vyplývají pro zaměstnance ze zákona, z dalších právních předpisů,
z pracovní smlouvy, z pracovního řádu apod. Pojištění se sjednává pro případ právním
předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou zaměstnavateli při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním:

• Na zdraví, usmrcením,
• Na věci jejím poškozením nebo zničením,
• Ve formě finanční škody.

Příklady škod

• Zaměstnanec svou neopatrností poškodí počítač zaměstnavatele.
• Při řízení referentského vozidla nedá přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele
  (škoda na věci).
• Zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní
  (následná finanční škoda).

Dle zákoníku práce může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat náhradu škody,
maximálně však do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku, kterého
zaměstnanec dosáhl před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.
Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli i podle zvláštních ustanovení zákoníku práce
za škody které jsou z rozsahu pojištění vyloučeny!

o Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat,
o Ztrátu svěřených předmětů
o Nesplnění povinnosti k odvrácení škody.

Přednosti pojištění

• Nabídka dostatečných limitů pojistného plnění.
• Nízká spoluúčast pojištěného.
• Je možné sjednat pojistnou smlouvu také s pojištěním odpovědnosti za škodu
  způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele.
• Zvýhodněné podmínky a pojistné pro členy Svazu účetních Karlovy Vary, z.s..
• Sjednání pojištění pověřenou osobou Svazu účetních Karlovy Vary, z.s..