Podmínky pro pojištění OSVČ

Podmínky pojištění pro OSVČ

Rozsah pojištění
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného
za čistou finanční škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného
uvedenou v pojistné smlouvě. Jedná se o pojištění profesní (nikoliv provozní) odpovědnosti
účetních za škodu způsobenou odbornou činností pojištěného a jeho zaměstnanců jinému
(třetí osobě).

Princip pojištění
Pojistnou událostí je okamžik vzniku škody, za předpokladu splnění podmínky vzniku práva
na pojistné plnění.

Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že:
- k příčině škody,
- k jejímu vzniku,
- k uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným proti pojištěnému,
- k písemnému oznámení škodné události pojistiteli
došlo v době nepřetržitého trvání jednoho pojištění nebo bezprostředně navazujících více
pojištění (tzv. princip claims made – princip uplatnění nároku na náhradu škody).

Přechod od jiného pojistitele – sjednání retroaktivity
Vzhledem k podmínkám principu claims made je vhodné při přechodu od jiného pojistitele
(kde byl sjednán princip claims made) k ČSOB Pojišťovně uzavřít retroaktivní krytí škod,
jejichž příčina by mohla být před uzavřením pojistné smlouvy u ČSOB Pojišťovny.

Pravidla sjednání retroaktivního data (retroaktivita):
- Klient byl předtím pojištěn na dané riziko u jiného pojistitele.
- Limit pojistného plnění retroaktivního krytí nesmí přesahovat limit pojistného plnění
  posledního pojištění dané profesní odpovědnosti,
- Dobrá škodná historie,
- Řádně vyplněné dotazníky (hlavně informace o škodném průběhu a podpis klienta),
- Prohlášení, že si klient není vědom škod ani možné příčiny škody.

Udržovací pojištění pro profesníodpovědnost za škodu
U profesních odpovědností je časté, že mezi příčinou vzniku škody (kterou je profesní
pochybení pojištěného) a vlastním vznikem škody, vznesením nároku na náhradu škody
a následným oznámením pojistiteli je větší časová prodleva.

Má význam pro klienta, který:
a) Ukončil svoji podnikatelsou činnost
b) Nebo přerušit svoji činnost.

V době po skončení činnosti mohou klientovi dobíhat z ukončené (dříve provozované)
činnosti škody a nároky na náhradu škody. Pokud by klient neměl sjednáno udržovací
pojištění, nebylo by možné na základě znění pojistných podmínek poskytnout
z ukončeného pojištění pojistné plnění v případech, kdy:
- vznikla škodná událost nebo,
- nárok na náhradu škody byl poškozeným vůči pojištěnému vznesen nebo,
- pojištěným pojistiteli oznámen mimo dobu trvání pojištění.

Udržovací pojištění se sjedná novou pojistnou smlouvou ke stávající pojistné
smlouvě, a to následovně:

- Původní pojištění se ukončí k datu, kdy klient ukončil svoji činnost, resp. přerušil výkon
  činností,
- Ode dne následujícího naváže udržovací pojištění,
- Parametry udržovacího pojištění, kromě výše pojistného, zůstanou beze změny – limit
  pojistného plnění, spoluúčast, rozsah pojištění dle příslušných pojistných podmínek.